Yaşlılık Aylığı Alan Emekli Yeniden Sigortalı Olarak Çalışmaya B

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KİŞİSEL EMEKLİLİK BLOGU www.emeklilik.blogcu.com

 

Kimlere Emekli Denmektedir?

Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denilmektedir.

Yaşlılık Aylığı Alan Emekli Yeniden Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlarsa Ne Yapması Gerekir ?

Yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının yeniden çalışmaya başlaması halinde aylığının kesilmesi gerekir. Bunun için yeniden çalıştırılmaya başlanan emeklinin işvereni tarafından Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin süresi içinde ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne verilmesi gerekir. Sigortalı hakkında uygulanacak olan sigorta türünü bu bildirgede yer alan tercihine uygun alanı işaretleyerek belirler.

Buna göre tüm sigorta kollarına tercih eden emekli sigortalıların prime esas kazançlarından tüm sigorta kollarına ait primler kesilerek aylıkları çalışmaya başladıkları tarih itibariyle kesilir. Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi yönünde kullanan emekli sigortalılardan ise % 30 (% 7,5 sigortalı, % 22,5 işveren hissesi) oranında sosyal güvenlik destek primi kesilerek aylıkların ödenmesine devam edilir.

Bu şekilde sigortalılık ilişkisi kurulan sigortalının tabi olduğu sigorta türünü değiştirmesi durumunda ise, söz konusu tercih değişikliği Sigortalı Kolu Tercih Bildiriminin Kuruma verilmesiyle gerçekleştirilir.

Yaşlılık aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayanlar hakkında ayrıntılı bilgi için (Emekli Aylığı Alanlar Aylıkları Kesilmeden Tekrar Çalışabilir mi ? )

Emeklilik İçin Aranan Yaş Şartını Doldurduğu Halde, Çalışmaları Aylık Bağlanması İçin Yeterli Olmayanların Ödedikleri Primler Hakkında Nasıl Bir İşlem Yapılır ?

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğu halde emekli olabilecek kadar hizmeti olmayan ve artık çalışmayı ve isteğe bağlı sigortaya devam etmeyi düşünmeyen sigortalılar yazılı olarak Kuruma müracaat ederlerse çalıştıkları sürece kendilerinin ve işverenlerinin ödediği emeklilik primlerinin toplamı kendilerine bir defada ödenerek hizmetleri tasfiye edilir. Buna toptan ödeme denir.

Malullük Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışmaya Başlayanların Aylıkları Kesilir mi ?

Malullük aylığı alanların Kuruma tabi olarak yeniden çalışmaya başlamaları halinde, aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. Bunların sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak, aylıkları kesilmeden çalışmaları mümkün değildir.

Malullük aylığı bağlandıktan sonra T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesine bağlı sandıklara tabi göreve başlayanların aylıkları ise kesilemez.

Malullük Aylığı Almakta Olanlar Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabilir mi ?

Malullük aylığı bağlanan emekli, başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malullük aylığının artırılmasını isteyebileceği gibi Kurum da emekliyi her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilir.

Malullük Aylığı Alan Kimse Kurumca Belirlenen Tarihte Kontrol Muayenesi Yaptırmadığı Takdirde Ne Gibi İşlem Yapılır ?

Emeklinin kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki aybaşına kadar yaptırması gerekir. Aksi takdirde aynı tarihte malüllük aylığı kesilir. Aylığı kesilen emeklinin, kontrol muayenesi için tespit edilen tarihten itibaren üç ay içinde kontrol muayenesini yaptırması gerekmektedir. Bu rapordan malüliyetinin devam ettiğinin anlaşılması halinde aylığı kesildiği tarihten geçerli olmak üzere ödenir. Kontrol muayenesini bu üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyeti devam edenlerin aylığının ödenmesine ise, kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapor tarihini takip eden aybaşından başlanır.

Birden Fazla Dosyadan Gelir Ve Aylık Bağlanmasına Hak Kazanan Emekliye Ne Şekilde Aylık Bağlanır ?

Hem malullük hem de yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnızca yaşlılık aylığı bağlanır.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir, aynı zamanda malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarından da aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü aylığın ise yarısı verilir. Sosyal yardım zammı ise, aylık bağlanan dosya üzerinden ödenir.

Aylıkları Kanuni Temsilcilerine Ödenen Emeklilerin Aylık Alma Hakkının Devam Edip Etmediğinin Tespiti Nasıl Yapılır ?

Gelir ve aylıkları kanuni temsilcilerine (veli, vasi, kayyum veya vekil) ödenen emeklilerin gelir/aylık alma hakkının devam edip etmediğinin saptanması için yılda bir defa Kasım ayına ait gelir ve aylıkların ödenmesi sırasında banka şubelerince Yoklama Belgesi alınır.

Kanuni temsilciler gelir ve aylığı almaya başlayacakları ilk ayda vesayet ve kayyumluk ilamları ile vekaletnamelerin noter tasdikli iki örneğini Yoklama Belgesi ile birlikte banka şubelerine verirler.

Kanuni temsilciler tarafından izleyen yoklama dönemlerinde (her yıl Kasım ayı) sadece yoklama belgesinin gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulup imzalandıktan sonra ilgili banka şubesine verilmesi yeterlidir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunan kanuni temsilcilere yapılan fuzuli ödemeler % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre kovuşturma yapılır.

Emekli Aylığının Hangi Banka Tarafından Ödeneceği Nasıl Belirlenir, Belirlenen Bankanın Daha Sonra Değiştirilmesi Mümkün mü ?

Kurumca ilk defa bağlanan gelir ve aylıklara ilişkin perakende veya birikmiş ödemeler, gelir/aylık sahibinin ikametgahına en yakın PTT şubesi aracılığıyla yapılmaktadır. Gelir ve aylık sahibini gelir ve aylığının hangi banka şubesi kanalı ile ödeneceğini belirleme hakkına sahiptir. Bunun için en yakın sigorta il/sigorta müdürlüğüne müracaat edebileceği gibi Kurumumuzun web sayfası kullanılarak emekli, dul ve yetimler tahsis numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazarak ikametgah adreslerini ve aylık aldıkları banka/PTT şubelerini değiştirebilmektedir.

Söz konusu değişiklik, www.ssk.gov.tr adresinden "Interaktif Uygulamalar" seçilerek, "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsü aracılığıyla yapabilmektedirler.(Söz konusu işlem ayın ilk 10 günü hariç tüm ay boyunca her yerden her zaman gerçekleştirilebilmektedir)

Emekliler Aylıklarını Bankalardan Nasıl Alabilir ?

Emekliler aylıklarını bankaların veznelerinden alabilecekleri gibi, bankamatik kartları ile otomatik para makinalarından (ATM) da alabilmektedirler. Bunun için isteyen emekliler bankalarına müracaat ederek bankamatik kartlarını alabilirler.

Emekliler Kıdem Tazminatları İle Tasarruf Teşvik Fonunda Biriken Paralarını Nasıl Alırlar ?

Emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra müracaat eden sigortalılarla , 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde emekli olabilmek için öngörülen yaşlar dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını tamamlayarak kendi istekleri ile işlerinden ayrılanlar Kurumca kendilerine verilecek belgeyi işverenlerine ibraz ederek kıdem tazminatlarını alabilirler.

Ancak, tasarruf fonunda biriken paraların ödenebilmesi için emeklilik işleminin tamamlanması ve sigortalıya emeklilik cüzdanı verilmiş olması şarttır. Emeklilik cüzdanı ibraz edilmeden tasarruf tutarları ödenmemektedir.

Gelir Ve Aylıklar Hangi Tarihlerde Ödenir ?

Kurumumuz emekli, dul ve yetimlerin gelir ve aylıkları;

° Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'nci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'uncu gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'nci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'nci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'üncü gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'üncü gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlara her ayın 25'inci gününden,

° Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'ncı gününden,

itibaren birer aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenmektedir.

Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Emekliler kontrol muayene işlemleri ile ilgili gelir aylıklarının durdurulmaması için ne yapmalıdır ?

Gelir/aylık almakta olup gelir/aylıkları kontrol muayenesi nedeniyle durdurulan sigortalıların kontrol muayene tarihinden önceki ay içerisinde hastaneye sevk için sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurmaları halinde gelir veya aylıklarının 3 ay daha ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Söz konusu uygulama ile 01/07/2005 tarihi itibariyle başlatılan provizyon sisteminden gelir/aylıkları kontrol muayenesi yapılması nedeniyle durdurulduğu için sağlık yardımlardan yararlanma imkanı ortadan kalkan ve bu nedenle uzun süreli tedavi ve pahalı ilaç kullanılmasını gerektiren kanser, kalp ile böbrek rahatsızlığı nedeniyle sürekli olarak diyalize giren sigortalıların kontrol muayenesine tabi tutuldukları sürede sağlık yardımlarından yararlanmasına imkan sağlanarak mağduriyetleri önlenmesi amaçlanmıştır.

 

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_E3?cpid=436#anchor_3

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !